Bộ ấm trà Bát Tràng

Bộ ấm trà bát tràng BTM22

Bộ ấm trà bát tràng BTM22

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM21

Bộ ấm trà bát tràng BTM21

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM20

Bộ ấm trà bát tràng BTM20

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM19

Bộ ấm trà bát tràng BTM19

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM18

Bộ ấm trà bát tràng BTM18

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM17

Bộ ấm trà bát tràng BTM17

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM016

Bộ ấm trà bát tràng BTM016

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM15

Bộ ấm trà bát tràng BTM15

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM12

Bộ ấm trà bát tràng BTM12

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM11

Bộ ấm trà bát tràng BTM11

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM10

Bộ ấm trà bát tràng BTM10

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM09

Bộ ấm trà bát tràng BTM09

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM08

Bộ ấm trà bát tràng BTM08

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM07

Bộ ấm trà bát tràng BTM07

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng...

Bộ ấm trà bát tràng BTM06

Bộ ấm trà bát tràng BTM06

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM05

Bộ ấm trà bát tràng BTM05

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM04

Bộ ấm trà bát tràng BTM04

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM03

Bộ ấm trà bát tràng BTM03

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM02

Bộ ấm trà bát tràng BTM02

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...

Bộ ấm trà bát tràng BTM01

Bộ ấm trà bát tràng BTM01

Liên hệ

- Bộ ấm trà bát tràng gồm có 1 ấm + 6 chén + 7 đĩa kê ấm và chén. - Cùng mầu hoa có hai loại bộ ấm trà đó là loại nhỏ và loại to - Đồ sứ bát tràng cao cấp...